Trên Tường Nhà Dưỡng Lão (Single) Ca Sĩ: Phan Đinh Tùng